Stabilt arbeidsmarked

Nordland har lagt nok et år bak seg med rekordlav ledighet. Antall helt ledige har aldri vært lavere, med et gjennomsnitt på 1,3 prosent av arbeidsstyrken. Også i desember var det samme nivå.

Lav ledighet i Nordland, men likevel 3.153 som gjerne vil ha ny jobb (arkivfoto).

Til tross for urolige tider internasjonalt og historisk lav kronekurs har etterspørselen etter arbeidskraft holdt seg på et høyt nivå i Nordland gjennom 2023.

I sum for hele året er det utlyst 25.265 stillinger i Nordland.

NAV i Nordland har det siste året bistått mer enn tusen personer over fra arbeidsledighet og ut i arbeid.

Ved utgangen av desember er det 1.749 helt ledige arbeidssøkere i Nordland.

I tillegg er det 858 delvis ledige og 546 arbeidssøkere på tiltak.

Dermed er det totalt 3.153 arbeidssøkere i Nordland, noe som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Det er 442 flere arbeidssøkere enn samme måned i fjor, som tilsvarer en økning på 16 prosent.

– Arbeidsledigheten har vært historisk lav i 2023, men vi forventer noe økning fremover, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– Lenger sør i Norge ser vi allerede tegn til et noe vanskeligere arbeidsmarked neste år, og med fortsatt høy rente og lav kronekurs er det rimelig å anta at Nordland også vil merke en viss nedkjøling i arbeidsmarkedet fremover.

Unge under 30 år og innvandrere fra land utenfor EØS er prioriterte grupper hos NAV.

For begge disse gruppene har det vært økning i antall arbeidssøkere fra samme måned i fjor.

Ved utgangen av desember 2023 er det registrert 882 arbeidssøkere under 30 år. Dette er en økning på 12 prosent fra desember i fjor.

For arbeidssøkere med bakgrunn fra land utenfor EØS er antall arbeidssøkere økt med 50 prosent fra 586 arbeidssøkere i desember 2022 til 877 i år.

I all hovedsak skyldes dette at fordrevne fra Ukraina nå melder seg på arbeidsmarkedet.

Det er registrert 547 nye arbeidssøkere i løpet av desember. Over 30 prosent av disse oppgir at de er permittert eller kommer til å bli det.

Flest nyregistrerte arbeidssøkere kommer fra industrien (99), som blant annet skyldes permitteringer fra fiskeindustrien. Deretter følger bygge- og anleggsvirksomhet (59).

I desember er det utlyst 1 349 ledige stillinger i Nordland. Det er 216 færre stillinger enn i november, men 199 flere enn samme måned i fjor. 26 prosent av de utlyste stillinger er innen helse, pleie og omsorg. Deretter kommer reiseliv og transport, og serviceyrker og annet arbeid.

8 av fylkets kommuner har 1,0 prosent helt ledige eller lavere. Lavest ledighet er det i Hattfjelldal kommune, mens Værøy har fylkets høyeste ledighet.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,1 prosent, Rana 1,0 prosent, Narvik 1,3 prosent og Vefsn 1,0 prosent.

Landet som helhet har en ledighet på 1,9 prosent helt ledige. Nordland har lavest ledighet av fylkene med 1,4 prosent helt ledige.

Høyest ledighet av fylkene finner vi i Oslo som har 2,4 prosent helt ledige.