Slakteriet er tegnet

Holmøys slakteri for laks skal bygges ved innløpet av Hognfjorden. Bygget er nå ferdig tegnet av Snøhettas arkitekter og byggemelding er sendt til Sortland kommune.

Arkitektfirmaet Snøhetta har tegnet slakteriet for Holmøy Maritime AS (foto: Snøhetta/Holmøy).

Nybygget blir på til sammen 7.400 kvadratmeter. I tillegg kommer et parkeringsområde på ca 1.100 kvadrat. Tomta er på ca 25 mål, der mye er fylling i sjøen.

Hovedbygget blir 116 meter langt og 58 meter bredt. Kantina har plass til 72 personer rundt bordet, og dette blir altså en stor arbeidsplass i Sortland.

Arkitektene i Snøhetta tegnet også hovedkontoret og fryseriet til Holmøy Maritime AS, som ligger litt vest for den tomta der man nå vil bygge.

Man har valgt å gi litt nye former for slakteriet, for å skape en egen identitet til bygget. Likevel er det klar «snøhetta-signatur» på de nye tegningene også.

Bygget blir på 3 etasjer med en liten, teknisk kjeller under deler av bygget. Gesimsen kommer på ca 17 meters høyde, mens deler av lufteanlegget vil komme litt høyere.

Bildet viser inngangspartiet på det kommende slakteriet (foto: Snøhetta/Holmøy).

Parkeringen vil være todelt. En del for personbiler og en for tungtransport. Det er også en kulvert som forbinder slakteri i sør med tankfarm i nord.

Hvor mange ansatte det blir ved Holmøys nye anlegg er ikke klart. I tillegg til arbeidsplasser i selve slakteriet, er det skissert 16 kontorer for administrasjonen.

Virksomheten har lukkede prosesser og er dermed skal det ikke generende lukt fra anlegget.

Når fisken blir tatt inn i fabrikken blir den pumpet i et lukket rørsystem, først inn til bedøvning før den blir avlivning. Den blir så transportert til kjøletanker for utblødning.

Når fisken er ferdig utblødd og har fått riktig temperatur, blir den transportert til sløying og kvalitetsvalg. Fisken blir deretter lagt i kasser med is.

Fisken er da ferdig pakket og er klar for utsending fra fabrikken.

Slik vil slakteriet se ut fra hovedveien forbi Finnbogen i Sortland (foto: Snøhetta/Holmøy).

Avløpsvann fra slakting, bearbeidelse og renhold i anlegget vil bestå av sjøvann, ferskvann, blod fra fisken, små partikler fra innvoller, samt rester av vaskemidler og desinfeksjonsmidler.

Dette vannet vil bli renset i henhold til forskrifter, før det slippes ut i fjorden. Holmøy Maritime AS har søkt om utslippstillatelse.

Lakseslakteriet blir en stor bygning. For å dempe denne opplevelsen har arkitektene i Snøhetta bevisst inndelt bygget i mindre volumer og fasadematerialer, pluss farger.

Selve slakteriet og den delen av bygningen som møter bakken er gitt en aluminium gråfarge med et sjikt av brun‐ bronsefargete plater i soner der det forventes en del persontrafikk.

Den øvre, frie formen gis en mer forfinet detaljering og kles i sin helhet i blå fasadeplater.

Snøhetta Oslo AS er arkitektene som har tegnet slakteriet, mens Asplan Viak AS har gjort mange av de tekniske beregningene for anlegget.