Satser en million

Sortland kommune håper at Calanus AS vil bygge ny fabrikk i Holmen for helsekost fra det lille krepsdyret raudåte. Selskapet har ikke bestemt seg, men kommunen satser en million.

Ved siden av anlegget til Holmøy Maritime kan det komme en fabrikk som skal foredle raudåte til helsekost. Sortland kommune vil kjøpe arealet, fylle og anlegge kai. Obs: Bildet er fra i fjor sommer.

Grunneierne på Holmen ved innløpet til Hognfjorden har hele veien vært positive til det nye industriområdet som anlegges her. Holmøy Maritime har tidligere fått kjøpe alle tomteparter mellom sitt anlegg og Kvalsaukbrua. Nå har Sortland kommune fått positivt svar fra de 3 naboene på andre siden, som gjerne selger slik at det kan bygges en offentlig fiskerikai og et tilhørende industriområde.

Calanus AS er et firma med kontoradresse i Tromsø og salgskontor på Sortland. Her har man spesialisert seg på å fremstille omega-3 og helsekost fra det lille krepsdyret raudåte. Firmanavnet kommer av det latinske navnet på raudåte. Nå tenker man å bygge en helt ny fabrikk for å kunne satse videre på denne nisjen av marine produkt. Til nå har man leid seg inn hos Nofima AS i Tromsø, for å prosessere raudåten.

Hvor Calanus-fabrikken skal bygges er ennå ikke avgjort. Tromsø er et alternativ, men også Børøya, Myre og andre steder i Vesterålen er aktuelle. Snorre Angell er en sentral person i firmaet og han bor på Sortland. Kommunen håper derfor at det nye området ved Holmen skal bli valgt for etableringen. En ny slik fabrikk vil trolig bety investeringer på mellom 100 og 200 millioner.

Formannskapet i Sortland møtes den 20. april og får da et forslag fra rådmannen på bordet om å satse i Holmen. Det er allerede satt av 200.000 kroner til planlegging her, men nå vil rådmannen ha 750.000 kroner til for å kunne kjøpe aktuelle eiendommer. Det er Arna Holm og Ernst Jensen som er de to største grunneierne her og begge har sagt seg villig til å selge, på nærmere avtalte vilkår.

-Kommunen har i dag ikke kommunale maritime industriområder å tilby bedrifter som ønsker å etablere seg i Sortland. Kommunen har gjennom tidligere vedtak ønsket å legge til rette for etablering av bedrifter i Holmen. Administrasjonen har derfor vært opptatt å holde god framdrift i arbeidet for å tilby arealer, skriver næringskonsulent Geir Breivik på vegne av rådmannen.

-Nå er det viktig å legge til rette for ei mulig etablering av fabrikk til Calanus dersom det blir aktuelt, men det er flere forhold som trenges å avklares. Det må avklares om kommunen skal opparbeide arealene for salg og det må avklares pris. Dersom Calanus vedtar å etablere seg, bør kommunen være positiv til å opparbeide arealene. Vilkårene for fastsettelse av pris bør legges fram som egen politisk sak, sier Breivik.

Det er dermed stor usikkerhet omkring dette prosjektet. Calanus AS sa til Bladet Vesterålen tidligere i år at man trenger tilførsel av risikovillig kapital for å kunne gå videre med ny fabrikk. Man trenger også større kvoter for fangst av raudåte, slik at volumet kan øke.

Spørsmålet formannskapet skal avgjøre etter påske, er om kommunen nå skal gå i gang med investeringer på Holmen. Først må man kjøpe tomtegrunn, foreta utfyllinger og senere bygge kai. Deretter kan man slippe til private firma som vil etablere seg.