Redd for krøll i krysset

Forslaget om å åpne krysset ved Sørhamna for tungtransport til bedriftene på Strandskog, blir møtt med en rekke protester. Beboerne i Sørhamna, Sortland Småbåthavn og flere grunneiere har reagert.

Dette krysset egner seg ikke for tungtrafikk til bedriftene på Strandskog. Beboere og grunneiere omkring krysset har nå alle sendt protester til kommunen på forslaget om å slippe til tungtrafikk her.

-En ny vei med mye tungtransport og biler kan gjøre området rundt småbåthavnen utrygt, særlig for myke trafikanter. En avkjørsel til forretningsområdet kan innebære en mangedobling av trafikken her, fra tidlig morgen til utpå kvelden. Det er mange båtfolk, turister og besøkende med barn som ferdes rundt småbåthavnen. En trafikkert vei nær bryggene kan innebære en fare for sikkerheten. spesielt for småbarnsfamilier som bruker båthavnen, skriver Frank E. Olsen, som er styreleder i Sortland Småbåthavn.

-Tap av eller flytting av parkeringsplasser vil være svært uheldig. Parkeringsplassene ligger i dag i umiddelbar nærhet til flytebrygger og gjestehavn. Bruk av båt krever frakt av bagasje, båtutstyr. drivstoff og lignende med betydelig vekt. Det er derfor av stor verdi for båtfolk og turister at parkering ligger nært bryggene. særlig for eldre og personer med bevegelsesvansker.

En ny vei vil også kunne komme i konflikt med dagens plassering av utsettingsrampen. Rampen brukes i stor grad til sjøsetting av båter som har blitt vedlikeholdt og oppbevart på land samt sjøsetting av nye båter. Det vil være krevende å finne et hensiktsmessig alternativ for plassering av rampen uten å måtte endre på plasseringen av alle bryggene. En eventuell flytting av rampen vil også kunne utløse ombygging av det elektriske anlegget i havna, samt vanntilførselen, skriver Olsen.

Han får støtte for sitt syn fra grunneierne i området, ved Georg Ellingsen og Barbro Andersen.  En eventuell ny avkjørsel i Sørhamna for «NF10» vil medføre store investeringskostnader i vei og infrastruktur, som det er uaktuelt for grunneiere og brukerne av småbåthavna å være med på. Det samme gjelder påfølgende økte drifts- og vedlikeholdskostnader. Kommunen kan bli påført store kostnader ved grunnerverv og ekspropriasjon, pluss dekning av mulige erstatningskrav fra oss og andre aktører i området, advarer de to grunneierne.

Fellesstyret i Sørhamna for uteområdet er ledet av Knut Bjørkly og Olav Albrigtsen. De har tidligere sendt inn en protest mot planene om å åpne krysset ved «bobryggene» og nå gjentas dette i nytt skriv. -Det er titalls millioner i verdier som er satt i spill. Arbeidet med reguleringsplan burde vært i gang, men står tilsynelatende i stampe. Hvis ikke saken kommer opp i formannskapet i mars, må vi sende over dette til Fylkesmannen, skriver Albrigtsen i brev til kommunen.

Også bedriftene langs sjøen på Strandskog følger opp med en formell anke på den vedtatte reguleringsplanen for Strandskogjordet. -Grunnlaget for anken er at konsekvensene for overstående grunneiere ikke ble tilstrekkelig utredet og belyst i saksutredningen på tross av innspill i den formelle prosessen før vedtak fra grunneierne. Det er konstatert at alle har lovlig adkomst, gitt av vegmyndighet, til sine forretninger. Ved realisering av vedtatte regulering vil adkomsten til disse forretningene bli stengt, og grunnlaget for videre drift av virksomhet vil falle bort, skriver konsulent Rolf M. Lossius på vegne av bedriftene.

-Dersom vi nå ser at arbeidet med ny permanent adkomst kommer i gang, og at dagens lovlige adkomst blir opprettholdt i påvente av ny adkomst er etablert, vil vi trekke denne anken. Dersom arbeidet med ny adkomst ikke blir igangsatt, og arbeidet med å realisere vedtatt regulering blir fullført, vil dette utløse erstatningskrav mot Sortland kommune på grunn av at dagens virksomheter ikke lengre vil ha lovlig adkomst som gir grunnlag for videre drift, advarer bedriftene her som ser for seg store problemer for trafikken i området.