Protest fra Sametinget

Arealplanen for Sortland skal behandles i høst. Sametinget har nå lagt inn protest på 3 punkt, der de mener dette svekker reindriften, og ber kommunen om å fjerne disse fra planen.

kvalsaukan-boliger

Her vil ikke Sametinget ha flere hus. Kvalsaukan, Kringelen og Strand bør ikke bygges ut med flere bolighus, da dette vil skade reindriften på Hinnøya, mener Sametinget.

Forslaget om fortsatt masseuttak på Kingelhøgda og deretter boligbygging, er et av punktene Sametinget nå legger inn protest på. -Bolig og fritidsbebyggelse på Strand vil være til hinder for å benytte viktige vinterbeiter og flyttlei i området, påpeker Sametingets saksbehandler, Silje Hovdenak. Hun går også imot forslaget om å tillate nye hus i Kvalsaukan og et utvidet næringsområde i Vidbukta, der Brødrene Jobsen as holder til.

-Med bakgrunn i tiltakenes vesentlig betydning for samisk næringsutøvelse og kultur fremmer Sametinget innsigelse mot arealformålene spredt boligutbygging i Kvalsaukan og råstoffutvinning på Kringelhøgda, samt næring og industri i Vidbukta. Vi ber om at arealformålene tas ut av planen for at vi skal imøtekomme innsigelsen.

For at vi skal trekke innsigelsen ber vi også om at Sortland kommune utfører en samla vurdering av planens virkning for reindrift samt å legge inn klare føringer i bestemmelsene og hensynssoner i plankartet som gir forutsigbarhet for reindrifta på Hinnøya, skriver Hovdenak fra Sametinget.

Forslaget til Arealplan har nå vært ute til høring hos mange instanser, og blant disse er Sametinget. Nå er det altså fremmet en formell «innsigelse», og det betyr at kommunen ikke vil få vedtatt sin plan før man er blitt enige med reindriften. Sametinget krever altså at det ikke skal komme boliger på Kringelen og i Kvalsaukan, og mener det heller ikke bør bygges noe nytt på Strand. Dessuten vil man ikke ha utvidelse hos Brødrene Jobsen as.

Dermed er det igjen kommet til syne helt klare interessekonflikter mellom reindriften i Sortland og andre næringer. Da Byplanen ble behandlet, valgte politikerne å skyve denne konflikten under teppet ved å utsette spørsmålene til Arealplanen. Nå er altså dette kommet opp igjen og sakene må behandles. Spørsmålet blir da selvsagt hvilke interesser som skal vinne frem. Formelt sett har Sametinget mulighet til å blokkere Arealplanen inntil man er fornøyd med denne.

Et par positive kommentarer kommer imidlertid i samme brev: -Sametinget vil rose kommunen for en god dialog og gjennomgang av planen med reinbeitedistriktet Vestre Hinnøy-Kanstadfjord i arealplanarbeidet. Planen legger til rette for en rekke nye arealformål som vil berøre reindriften og det ser ut for at dere har funnet løsninger i de fleste tilfellene på sameksistens med andre interesser eller ikke tatt planforslagene inn i plankartet der det er konflikt.