Nedgang i anmeldelser

Til tross for nedgang i antall anmeldelser i Nordland politidistrikt, er det nye felt som gir grunn til uro. Særlig er dette knyttet til overgrep mot barn og unge via internett.

Politimester Heidi Kløkstad i Nordland ser nedgang i deler av kriminaliteten (foto: Politiet).

2021 ble nok et år med pandemi, noe som gjenspeiler seg i kriminalitetsbildet for Nordland. Antall anmeldelser går ned.

Det er særlig nedgang i saker som omhandler kriminalitet i det offentlige rom, i tillegg til narkotika, skadeverk og vinning.

– På tross av nedgang i antall anmeldelser er det en bekymringsfull økning i saker knyttet til seksuelle overgrep der barn og unge er involvert, sier politimester Heidi Kløkstad.

Nå er straffesakstallene for 2021 klar, og statistikken speiler et samfunn som har vært preget av strenge smittevernrestriksjoner.

Nedgangen i antall anmeldelser fortsetter også i 2021, og går ned fra 11 139 saker i 2020, til 10 103 saker i 2021.

Størst er nedgangen i antall anmeldte narkotikasaker, hvor det er en reduksjon på 41% sammenlignet med 2020.

Den største økningen ser vi knyttet til saksfeltet sedelighet. Her er det 13% økning fra 424 saker i 2020, til 481 saker i 2021.

– Utviklingen er i tråd med våre prioriteringer de siste årene. Vi ønsker å avdekke flest mulig av de mest alvorlige straffesakene.

Disse utgjør en stor belastning for de fornærmede, forklarer politimester Heidi Kløkstad.

Det er likevel et utviklingstrekk i kriminalitetsbildet som bekymrer politimesteren.

– Det er en økning i antall overgrep mot barn på internett, og vi ser i økende grad at barn og unge bruker sosiale media til deling og omsetning av egenprodusert seksualisert materiale.

På landsbasis er det en økning på 16,5% i saker som omhandler seksuelle overgrep der barn og unge er involvert, og vi ser den samme utvikling i Nordland med en økning på 13%, sier Kløkstad.

Nordland politidistrikt har i 2021 hatt økt fokus på denne typen kriminalitet og vi vil fortsette arbeidet i 2022.

– Vi har kommet et stykke på vei i å skaffe oss verdifull erfaring og kompetanse om hvordan seksuallovbrudd på nett skal håndteres.

Likevel frykter jeg at vi bare har sett toppen av isfjellet på et kriminalitetsområde som har lovens strengeste strafferamme på inntil 21 år, sier Kløkstad.

Nordland politidistrikt hadde i 2021 en oppklaringsprosent på 58,2%, som er noe høyere enn det nasjonale snittet på 48,8 %.

Nordland har over år hatt en høy oppklaringsprosent, men i 2021 ser vi likevel en liten nedgang på 3,7 % sammenlignet med 2020.

Nedgangen i 2021 må sees i sammenheng med et omfattende arbeid som politidistriktet har gjort for å bygge ned antall gamle saker.

– Det som preger straffesakene som blir liggende lenge, er at de ofte er komplekse, krevende og vanskelig å komme til bunns i.

Det er svært gledelig at oppklaringsprosenten er høy, på tross av restansenedbygging av gamle straffesaker, avslutter Kløkstad.