Nå blir det ny demning

Storvannet er kilde for drikkevann til Sortland by og nå skal det bygges ny demning. Dette fremgår av forslaget til budsjett som Høyre og FrP legger frem, med politisk flertall i ryggen.

Med ny demning og kan Storvannet fylles opp igjen (foto: Sortland kommune).

I slutten av juni 2017 holdt den gamle demningen ved Storvannet på å kollapse, da det pågikk gravearbeid for nye rør.

Etter krav fra NVE ble vannet tappet ned, slik at det ikke skulle være fare for noen flom.

Ny demning var lenge påtenkt, men dette ble skrinlagt da kommunen litt overraskende snudde og vendte blikket mot Maurnes og Lilandsvannet.

Høyres lokalpolitikere har hele tiden vært klart for en ny demning ved Storvannet.

Etter høstens valg har Høyre og FrP flertall i kommunestyret og vil dermed få flertall for egne forslag.

Den 14. desember skal politikerne møtes for å sette opp budsjett for neste og og de påfølgende årene frem til 2027.

Et av forslagene fra Høyre er altså å bygge en ny demning og sikre Storvannet som fremtidig kilde for drikkevann.

Dette vil trolig koste ca 20 millioner kroner, pluss et par millioner til å gjøre forarbeid med planer og prosjektering.

Forslaget sier at man ønsker byggestart snarest og utførelse senest i 2025.

Den gamle demninga er borte, men ny kommer snart på plass (arkivfoto: VNY).

Prosjektet skal også sikre at det etableres ekstra vannledning fra Evatnet ned til renseanlegget.

Dermed kan Evatnet kobles på, dersom det skulle oppstå et behov for dette.

Det skal også vurderes behov for ytterligere sikringstiltak mot bilveien langs Storvannet.

Denne saken er altså fem år gammel og har skapt mye debatt på disse årene.

Sortland kommune ble ilagt en bot til NVE på 1,2 millioner kroner, for å ha gravd i den gamle demninga uten sikring.

Her påløp det 300.000 i døgnmulkt før boten ble betalt.

Det er dessuten allerede brukt 2,8 millioner til å prosjektere en ny demning og 1,5 millioner for nedtapping og rydding.

Det hører med til «historien» i denne sammenheng at kommunen har lagt en ny vannledning over Sortlandssundet.

Denne skulle forsyne Holmøys nye lakseslakteri med vann og kostet ca 20 millioner.

I fjor vedtok det rødgrønne flertallet å satse på Lilandsvannet og investere 7,5 millioner her til nytt inntak.

Som et samarbeid med Holmøy Maritime skal byen dermed være sikret «Lilands-vann» om Storvannet faller ut.

Dagens blå flertall av politikere vil trolig stå fast på sitt standpunkt og vedta ny demning.

Til syvende og sist er det abonnentene i Sortland som skal dekke disse investeringene via vannavgiften.

Nå viser det seg at det har vært for høy innkreving noen år og dermed settes faktisk avgiften ned i 2024 med 3,4%.

Også avløpsgebyret settes ned og her blir kuttet på 14,7%.

Begge disse gebyrene er imidlertid ventet å stige betydelig i årene som kommer, på grunn av store investeringer i vann og avløp.

Har du kommentarer eller opplysninger til denne saken så kan du sende epost til oss via red@vny.no.