Laksen trumfer alle

Godfjorden har hittil ikke hatt oppdrett, men nå kan merdene komme. Tross massive protester fra alle som har uttalt seg, mener «rådmannen» i Sortland at laksoppdrett trumfer dette.

Fiskere fra Sortland, Andøy og Kvæfjord protesterer mot planene om oppdrett ute i Godfjorden (arkivfoto).

-Etter en helhetsvurdering, der både positive og negative momenter er vurdert, er konklusjonen at fordelene ved å gi dispensasjon vil være vesentlig større enn ulempene, skriver kommunedirektøren (rådmannen) i Sortland til politikerne.

Torsdag kommer saken opp i formannskapet, etter at saken ble utsatt i første omgang i junimøtet. I mellomtiden har «rådmannen» snudd fra nei til ja, på tross av at det er kommet enda flere negative innspill.

Åse småbåtforening, Risøyhamn båtforening, Kvæfjord båtforening og Holmen (Fornes) båtforening har bedt Sortland kommune om å avslå søknaden om å åpne for oppdrett ved Gapøya og Kinnholmen.

Reinstad grendelag, Austerlandet grendelag, Myrland utmarkslag, Godfjordbotn grunneierlag, Reinstad Fishing House, Gapøy Vel, Kinn grunneierlag, Finnsæter grunneierlag, Foreningen Reinstad brygge og Godfjord fiske- og småbåtforening har også advart mot oppdrett her.

Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune fraråder også Sortland å innvilge søknaden fra Eidsfjord Sjøfarm AS, som krever dispensasjon fra arealplanen som kommunen vedtok for ikke lenge siden.

Også ordfører Torbjørn Larsen i Kvæfjord har sendt en ganske skarp uttalelse til Sortland, der han på vegne av sin kommune advarer mot konsekvensene av å åpne for oppdrett vest for Gapøya.

-Vi håper kloke politikere i Sortland ser de utfordringer som ligger i saken og avslår søknaden, skriver ordfører Larsen til sin kollega Karl-Erling Nordlund i Sortland.

Vest for Gapøya og ved Kinnholmen, ytterst i Godfjorden, kan det nå komme oppdrettsanlegg for laks (arkivfoto).

Nordland fylkes fiskarlag og Fiskarlaget Nord har bedt Sortland avstå fra å åpne for laksoppdrett. Fiskeridirektoratet har kartlagt sjøen her som gyteområde til rødspette og fiskeplass for snurrevad, rundfisktrål og flyndretrål.

Like sør for den søkte lokaliteten er det beiteområde for kveite, hyse, brosme, sei og torsk. Nord for Kinnholmen er det kartlagt rekefelt. Mange lokale fiskere bruker området ved Kinnholmen og Gapøya hele året.

Fylkesmannen og Fylkeskommunen mener at det «foreligger manglende hjemmelsgrunnlag for å innvilge dispensasjon. Vi fraråder dispensasjon for begge de omsøkte lokalitetene». Her er det hensynet til den vedtatte arealplanen man påpeker.

Sortland kommunes «rådmann» (direktør) har notert seg alle innspillene som er kommet, men finner uansett at det er riktig å gi grønt lys for oppdrettslaks i Godfjorden.

-Kommunedirektøren har likevel, etter en helhetsvurdering, vektet de positive samfunnsmessige konsekvensene av etableringen som vesentlig høyere enn de negative.

Fordelen ved etableringen er først og fremst knyttet til at lokalitetene er godt egnet for oppdrett, og at de vil styrke selskapets driftsgrunnlag. Dette vil gi positive ringvirkninger både for kommunen og for næringslivet i regionen, skriver saksbehandler Raina Kristensen på vegne av sin sjef.

Dermed ligger det an til at Eidsfjord Sjøfarm AS og Holmøy-konsernet vinner frem, til tross for de massive protestene som er kommet. Avgjørelsen ligger imidlertid hos lokalpolitikerne i formannskap og kommunestyre.