Felles krav om vegen

Armen til Vesterålen må også være en del av prosjektet Hålogalandsvegen, mener regionrådene i Nordre Nordland. Det fikk et knippe stortingspolitikere høre under et møte tirsdag.

Regionrådene i Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten møtte stortingspolitikere for å kreve at de tre «armene» til Sortland, Harstad og Narvik må inn i «pakken». På bildet står Hadsels ordfører, Siv Dagny Aasvik foran i midten, mens Sortlands Tove Mette Bjørkmo står i høyre bildekant. Lødingens ordfører, Atle Andersen, står bakerst (nr 2 f.h.).

-Det er et sterkt signal når fire regioner med til sammen 24 kommuner og 120 000 innbyggere framfører sin enighet om at Hålogalandsvegen er viktig for utvikling av storregionen, sier leder av Vesterålen regionråd, Siv Dagny Aasvik. Regionrådene i Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten møtte tirsdag et knippe stortingspolitikere for å framheve viktigheten av en snarlig realisering av Hålogalandsvegen, fra Evenes til Lofoten og Vesterålen, og med tilknytning til Sør-Troms.

Leder av Lofotrådet, Hans Fredrik Sørdal fortsetter: -Vi har sett en betydelig vekst i trafikk med tunge kjøretøy og av turister i regionen, og det forventes betydelig økning basert på nasjonale vekstmål for sjømatproduksjon og reiseliv.

Kravene man er blitt enige om er at Hålogalandsvegen må bli prioritert først i NTP perioden (nasjonal transportplan NTP). De 3 utelatte armene til Sortland, Harstad og Narvik må komme i NTP, og kryssing av Tjeldsundet må nevnes i NTP og tas inn som følgeprosjekt.

Tirsdag hadde de fire regionrådene fra Vesterålen, Lofoten, Ofoten og Sør Troms møte med medlemmer av Stortingets transportkomité og representanter fra Nord Norge for å snakke om Hålogalandsveien. Blant disse var Tove Karoline Knudsen, Kjell Idar Juvik, Anna Ljunggren, Martin Henriksen, Janne Nordås og Hans Sørdal. Dessuten deltok at altså 3 ordfører fra Vesterålen regionråd, med Siv Dagny Aasvik, Tove Mette Bjørkmo og Atle Andersen.

Nordre Nordland og Sør-Troms har 120.000 innbyggere og stiller altså et felles krav om en sikrere, bedre og kjappere veg internt, samt til og fra Midtre Hålogaland. -Det er viktig å synliggjøre at vi står samlet og har bred enighet om prosjektet. Nå venter vi spent på at regjeringen legger fram NTP i april. Den skal vedtas på Stortinget i juni, sier Tove Mette Bjørkmo til Vesterålnytt.

For regionrådene er det viktig at alle de tre vegarmene inn til Sortland, Harstad og Narvik omtales i Nasjonal Transportplan (NTP), understreker Paul Rosenmeyer fra Ofoten regionråd.
Det meste av all sjømat som leveres fra regionen bruker denne transportløsningen. Produksjon av sjømat er satsingsområde i regionen, og rask og pålitelig transport til markedene vil være avgjørende for verdiskapingen og eksporten.

For å oppnå nasjonale vekstmål for sjømatnæringa er det avgjørende at vegutbyggingen ligger til grunn for fortsatt vekst. -Vegforbedringen vil også få positiv effekt for en voksende reiselivssektor i regionene som knyttes til veiprosjektet. For det øvrige næringsliv og vår befolkning vil en rask utbygging av Hålogalandsvegen ha stor betydning, og vil være et viktig virkemiddel for bedret konkurransekraft, avslutter leder av Sør-Troms regionråd, Dag Sigurd Brustind.