Bør snu til «ja-kommune»

Kraftig nedgang i befolkningen i Sortland er et varsko til politikerne. Sortland bør endre seg og og blir en «ja-kommune», mener Beate Bø Nilsen, som roser naboene for nysatsinger.

Beate Bø Nilsen er sentral både i Sortland Høyre og gruppeleder på fylkesnivår (foto: innsendt).

Artikkelen her er et leserbrev fra Beate Bø Nilsen:

Sortland har mistet over 100 innbyggere på et år. Som regionssenter har man bestandig hatt en jevn økning i befolkningen, men dette kraftige fallet er et sterkt faresignal.

Dette kan ikke forklares med nedleggelse av statlige arbeidsplasser, eller at man har mistet en stor flystasjon eller at man har hatt store konkurser i næringslivet.

Så hva er det som gjør at vi mister så mange innbyggere i Sortland?

Jeg tror at det er på tide at vi som politikere setter en fot i bakken, begynner å tenke oss godt om, får analysert og debattert befolkningsnedgangen. Jeg mener at løsninger ligger i at Sortland må endre seg kraftig til å bli en JA kommune!

Nordlands store eksportartikkel er våre ungdommer. Vår konkurranse om befolkningen og kanskje spesielt unge voksne, er ikke de omkringliggende kommunene.

Sortland konkurrerer med Harstad, Bodø, Tromsø og Oslo, sågar New York, London og andre internasjonale byer. Det er flott at ungdommen tar sin utdanning og får erfaring ute i verden, men det er utrolig viktig at vi er så attraktive at vi får dem tilbake til Sortland.

I Sortland har det skjedd mye positivt som kan gi grunnlag for videre vekst; nye skoler, planlegging av ny idrettshall, nye handelssenter, en stor flott Kulturfabrikk, nytt hotell, næringsetableringer, havneutvikling m.m.

Det meste ligger til rette for at Sortland kan utvikle seg videre. Men Sortland har flytt på at vi er et regionssenter og at vi har hatt tilflytting fra omkringliggende kommuner. Det har gitt Sortland ei hvilepute.

Hvis vi ser på de andre kommunene i Vesterålen, så har flere hatt befolkningsvekst i siste kvartal, bl.a. Hadsel med hele 87 det siste året.

Vi har en kreativ, næringslivsvennlig og aktiv ordfører i Bø, Sture Pedersen, som står på hodet for å få nye prosjekter og bedrifter til Bø.

Andøya får etablert flere hundre arbeidsplasser gjennom Spaceport, Andfjord Salmon og en større Andenes fiskerihavn. Øksnes har ei enorm utvikling innen fiskeri. Vi heier på Vesterålen og er stolt av våre naboer.

I Sortland kan vi ikke skylde på noen andre enn oss selv for befolkningsnedgangen. Så hvordan kan vi som politikere i Sortland gjøre oss attraktive igjen for å tiltrekke oss næringsliv og befolkningen?

Er vi blitt for byråkratisk og for lite næringsvennlig? Er det ikke på tide at istedenfor å stille spørsmålet hva kan dere innbyggere gjøre for Sortland, så må holdningen være hva kan Sortland gjøre til det beste for dere?

Jeg mener at vi som politikere skal tolke lovverket på en mest mulig positiv måte innenfor de rammer som vi har og med korte tidsfrister, spesielt i dispensasjonssaker fra Plan- og bygningsloven og Jordloven.

Her sier man dessverre for mye nei enn ja i Sortland kommune. Vi har en utdatert arealplan som hverken befolkning eller næringsliv er fornøyd med. Mangel på boliger har for noen kommuner vært et problem.

I Sortland stikker vi heller kjepper i hjulene og sier at vi ikke ønsker en boligutvikling på bygdene. Statens vegvesen er negativ til å fradele tomter fordi det er problematisk at de myke trafikantene skal krysse en fylkesvei i bygda!

Kommunen vil ikke fradele tomter for at det er en liten jordflekk som ikke har vært i hevd på mange 10 år og som kommunen selv sier er for dårlig for jordbruksformål. Hva er det vi holder på med?

Skal det ikke være slik at folk skal få lov å bygge hvor de vil innenfor rimelighetens grenser? Regjeringen har revidert og vedtatt nye statlige planretningslinjer for strandsonen.

Retningslinjene gir større muligheter for næringsutvikling og bosetting i spredtbygde strøk langs kysten. Det er positivt for kystkommunene som ønsker å tilrettelegge for bygging av boliger og verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser i strandsonen.

Dette må Sortland begynne å ta i bruk på en fornuftig måte.

Hvilket mediebilde skapes så av Sortland kommune?

Ei venninne fra en av nabokommunene sa til meg. Beate, jeg føle at stort sett alt som presenteres i media baserer seg på konflikter med Sortland kommune og lurer på om det i det hele tatt skjer noe positivt.

Det er artikler om bøter, ekspropriasjoner, konflikter, tvister og rettsaker med innbyggere, grunneiere og næringsliv. Dette kan virke litt urettferdig da det skjer mye positivt også.

Men dette skaper et dårlig omdømme av kommunen og kan virke avskrekkende på befolkning og næringsliv.

Sortland trenger at vi politikere tar befolkningsnedgangen opp til debatt i kommunestyret og at søkelyset på debatten må være hvordan kan man klare å skape en JA-kommune for befolkningen og næringslivet!

Beate Bø Nilsen, leder i Høyres fylkestingsgruppe