70 nye leiligheter

Planer om 70 nye leiligheter på Sortland er nå lagt frem, og disse vil komme like over sentrum ved det som kalles «steinbruddet». Første av 5 blokker tenkes bygget allerede til neste år.

Slik tenker man seg de nye 70 leilighetene vil se ut, øverst i Kirkåsveien i «steinbuddet» (foto: Klausengruppen as)

Trenden i Vesterålen de senere år har vært utbygging av blokker i strandsonen, men nå kommer endelig et prosjekt som ikke vil gå på bekostning av sjøutsikten. Det nye prosjektet vil likevel få strålende utsikt både mot havet og naturen ellers.

Det er Steinbruddet Invest AS som står bak prosjektet, med bistand fra Klausen-gruppen AS. Bak dette selskapet står et par sentrale bedrifter lokalt, med 50% eienrandel hver. Ellingsen Invest AS er en del av Georg A. Ellingsens portefølje, mens M-K Invest AS er morselskap til blant annet El-Team AS.

Første del av prosjektet er å sprenge ut tomta, som betyr at det frigjøres betydelig mengde steinmasser. Dette er det for tiden stort behov for i Sortland by, da det planlegges flere andre prosjekt som forutsetter utfylling i sjøen.

Om det blir grønt lys for prosjektet raskt, så kan man begynne på jobben med klargjøring av tomta allerede til sommeren. Første bygg kan dermed påbegynnes til høsten og kanskje være klart i løpet av 2021.

-For å kunne bygge ut Steinbruddet, er det nødvendig å foreta en god del spregningsarbeider og massetransport. Sprengningsarbeider planlegges ferdig utført før bygg A står ferdig. Da vil også halve området være utbyggingsklart, skriver konsulent Gunnar Klausen i henvendelsen til Sortland kommune.

Utsikten fra de nye blokkene øverst i Kirkåsveien blir upåklagelig, mot både nord og øst, mot Sortlandsundet og Strand (foto: Klausen-gruppen as).

Salg av massene er en forutsetning for økonomi i prosjektet, og det vil ta noe tid å kjøre bort steinmassene til ulike prosjekter i Sortland. Det forutsettes derfor at søndre del av området brukes til deponi av steinmasser i hvert fall til utgangen av 2022.

Bygg A planlegges bygd i 2020, med ferdigstillelse tidlig 2021. bygg B vil da starte i 2021 med ferdigstillelse i 2022. De øvrige bygg kan kanskje oppføres med noe kortere mellomrom. Dette ut fra den erfarte salgstakt på leiligheter av denne type i kommunen, som begrenser seg selv ut fra innbyggerantall og kjøpekraft, skriver Klausen-gruppen i søknaden.

Bulldozer maskinlag geopro As er engasjert som ansvarlige planleggere for uttak av masser og sikring av området. Man skal engasjere geolog for å følge prosjektet, slik at det blir kontrollert utspregning av stein, som klargjøring av tomta.

Steinbruddet Invest AS har her en tomt som er ca 40 mål. Maksimalt byggeareal i planen er ca 20.000 kvadrat. Blokkene er tenkt oppført i 5 etasjer der de fleste leilighetene ligger fra 56 til 75 kvadrat størrelse.

Parkering for biler vil være i første etasje. Adkomst skal legges opp via en felles avkjørsel fra Kirkåsveien. Lekeplass er inntegnet mellom blokkene, mens det blir grøntareal både på egen tomt og oppover i Skytterhaugen.

Prosjektet inngår i planer som tidligere har vært drøftet, men likevel trenges det nå godkjennelser fra kommunen og dispensasjoner på en del punkt. Dette vil bli avklart i saksbehandlingen som nå er startet på Sortland rådhus.