Prislapp 5 millioner

Storvannet er hovedkilde for vann til Sortland by. Kommunen har brukt nær 5 millioner pluss en millionbot, og fortsatt står vannet nedtappet. Ny demning er helt i det blå.

Slik så Storvannet ut etter at kommunen tappet det ned (foto: Sortland kommune).

Striden om gratis vann til det nye slakteriet for laks i Holmen, er også en del den større debatten om hva som kan og bør skje med hovedkilden i Storvannet.

Da Sortland fikk ny teknisk sjef, var en av hans første jobber å stanse prosjektet med ny demning.

Siden har det skjedd lite i og omkring Storvannet. Ny demning er det i alle fall ikke blitt.

Kommunen betalte først en bot til NVE på 1,2 millioner kroner, for å ha gravd i den gamle demninga uten tilstrekkelig sikring.

Så har man brukt 2,8 millioner til prosjektering og planlegging, herunder prosjektledelse, utarbeidelse av IK-system for vassdragsanlegg og prosjektering av ny dam.

Prosjektet er altså klart, men det ble stoppet i siste liten, før anbudene gikk ut.

Ikke nok med dette. Det er også gått med vel 1,5 millioner til fysiske tiltak som nedtapping av vannstand, åpning av eksisterende jordfyllingsdam og opprydding.

Boten på 1,2 millioner ble altså betalt, og i tillegg påløp det døgnmulkt på til sammen 312.000 kroner.

Til sammen altså 5.861.227 kroner som har «lekket ut», uten at det har gitt mer vann.

Alt dette er gått ut av kommunekassen i første omgang, men blir så belastet abonnentene til Sortland vannverk i neste runde.

Vann og avløp er tiltak som skal drives etter prinsippet om «selvkost». Abonnentene skal betale.

Opplysninger omkring dette er nettopp lagt ut av kommunedirektøren, etter at Høyres Beate Bø Nilsen krevde å få innsyn i tallene.

I samme tidsrom som dette skjedde ble det lagt en ny vannledning over Sortlandsundet.

Fra Storvannet til «Holmen» i Hognfjorden (egentlig kalt Bogan).

Prislapp var 18 millioner kroner.

Ledninga skulle gi vann til Holmøy Maritime AS i første rekke, og deres nye slakteri for laks.

Årsak til at Storvannet ble «lagt på is» var at administrasjonen og politikerne ble enige om å satse på Lilandsvannet i stedet.

Her jobber man fortsatt med en ny avtale, der Holmøy skal kunne få hente ut «gratis råvann» i egen ledning fra Maurnes vannverk.

Det første ulovlige vedtaket til politikerne er blitt omgjort, og saken må behandles på ny. Ingen kan få «gratis vann» fra kommunale vannkilder.

Hva resultatet blir på Maurnes og hva som så skjer med Storvannet, er foreløpig helt uvisst.

Sakene kommer snart til behandling i formannskap og kommunestyre.

I mellomtiden får abonnentene i Sortland drikke vann og dusje, vel vitende om at man betaler på noen millioner som kanskje var mer eller mindre «bortkastet».